Polityka prywatności-RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W FIRMIE MITFORM DOMINIK CEMBROWICZ

 1. MITFORM w pełni respektuje prawo do prywatności, w tym ochrony danych osobowych. MITFORM niniejszym uprzedza Kupującego, że w przypadku skorzystania z  produktów i usług MITFORM, może być proszony o podanie określonego zakresu danych osobowych, które będą zbierane i wykorzystywane przez MITFORM.

 2. Administratorem danych osobowych podanych przez Kupującego, jest Dominik Cembrowicz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MITFORM Dominik Cembrowicz, adres: os. gen. Władysława Sikorskiego nr 11 lok. 1, 64-410 Sieraków, NIP: 5951348188, REGON: 634450637.

 3. Z administratorem można się skontaktować także za pośrednictwem: [dominik.cembrowicz@mitform.com]

 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla realizacji umowy sprzedaży.

 5. MITFORM przetwarza dane osobowe w celach sprzedaży produktów oferowanych przez MITFORM, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,  marketingowych MITFORM (prawnie uzasadniony interes MITFORM w sytuacji, gdy jesteś naszym klientem a na podstawie Twojej zgody, gdy nim jeszcze nie byłeś) oraz dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa.

 6. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody jeżeli przetwarzanie odbywać się będzie na tej podstawie.

 7. Kupującemu przysługuje prawo żądania dostępu do dotyczących Kupującego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

 8. W zakresie, w jakim dane osobowe Kupującego są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Kupującemu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Kupującego zgody przed jej cofnięciem.

 9. Kupującemu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego-Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 10. W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu dostawy za pośrednictwem kuriera, przewoźnika, wyłącznie w celu wykonania zawartej z Kupującym umowy i wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy, przekaże dane osobowe Kupującego kurierowi, przewoźnikowi wraz ze zleceniem dostawy.

 11. MITFORM będzie udostępniał dane osobowe innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne lub celowe dla wykonania umowy lub obowiązku prawnego.
  Będziemy przekazywać dane niektórym grupom podmiotów: 
  – osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do              danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
  – podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą systemów                      informatycznych i teleinformatycznych, firmom kurierskim, firmom obsługującym płatności, naszym doradcom.

Scroll to Top