OWU

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY HURTOWEJ

 (wersja z dnia 19.04.2023 r.)

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki umów (dalej jako „OWU”) określają zasady składania zamówień hurtowych                        (zawierania umów sprzedaży) wyłącznie przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (dalej jako                „Zamawiający”) na produkty oferowane przez MITFORM Dominik Cembrowicz z siedzibą w Sierakowie,                     os. Gen.Władysława Sikorskiego 11/1, 64-410 Sieraków, NIP PL5951348188, REGON 644450637                           (dalej jako „MITFORM”).

2. Zamawiający, który składa zamówienie w MITFORM jednocześnie oświadcza, że zna treść i akceptuje                      postanowienia OWU.

3. Zamawiający oświadcza, iż jest niezależnym przedsiębiorcą, prowadzącym działalność gospodarczą we                 własnym imieniu i na własny rachunek oraz że sprzedaż produktów nabywanych od MITFORM prowadzić będzie     na własne ryzyko. W celu uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający jest wyłącznie           odpowiedzialny za zgodność produktów z prawem kraju, na terytorium którego będzie prowadził ich sprzedaż, w     tym w szczególności za dokonanie wszelkich ewentualnych zgłoszeń/powiadomień wymaganych                             obowiązującymi przepisami.

4. Zamawiający jest wyłącznie odpowiedzialny za dostarczenie razem z produktami odpowiednich                                instrukcji/informacji, etc. Skierowanych do konsumentach, które są wymagane przez prawo właściwe dla kraju,       w którym produkty będą przez niego sprzedawane.

5. OWU są dostępne dla Zamawiającego przed złożeniem zamówienia:
     a) w siedzibie MITFORM,
     b) na stronie internetowej www.mitform.com i mogą zostać w każdej chwili pobrane oraz zapisane przez                       Zamawiającego.

6. Wszelkie odrębne ustalenia między Stronami wiążą dopiero z chwilą wyraźnego ich potwierdzenia przez obie          strony co najmniej w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.

§ 2 Składanie zamówień, dostawa

1. OWU stosuje się do wszystkich zamówień składanych przez Zamawiającego, o ile bezwzględnie obowiązujące        przepisy prawa lub indywidualne odrębne ustalenia Stron nie stanowią inaczej.

2. Zamówienie może być złożone i realizowane na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegających                     od postanowień OWU z tym zastrzeżeniem, iż powinny one być sporządzone w formie mailowej, wyraźnie               zaakceptowane przez obie Strony oraz w pełnym brzmieniu dołączone do zamówienia, pod rygorem ich                   nieważności.

3. Zamawiający zobowiązuje się składać zamówienia na produkty MITFORM w formie mailowej.

4. Każde zamówienie musi odpowiadać minimalnej wartości zamówienia określonej w warunkach oferty cenowej        przygotowanej przez MITFORM .

5. MITFORM każdorazowo, nie później niż w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia od                Zamawiającego potwierdzi jego przyjęcie do realizacji, wskazując jednocześnie planowaną (szacunkową) datę        dostawy zamówionych produktów. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia umowy między stronami. W przypadku              niepotwierdzenia zamówienia przez MITFORM w wyżej  wskazanym terminie uznaje się je za niezłożone.

6. O ile Strony nie ustalą inaczej w ramach danego zamówienia, zamówione Produkty mogą zostać odebrane              przez Zamawiającego od MITFORM osobiście bądź wysłane na wskazany przez Zamawiającego adres, za              pośrednictwem kuriera. Z chwilą odbioru produktów przez Zamawiającego do MITFORM bądź z chwilą wydania      produktów przewoźnikowi na Zamawiającego przechodzą wszelkie ciężary i ryzyka z nimi związane, w tym              niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów.

7. Koszty dostawy ponosi Zamawiający. Koszty dostawy są określane przez MITFORM w                                              wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.

8. MITFORM zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w częściach, jeśli jego realizacja jednorazowo nie          będzie możliwości.

§3 Reklamacje

1. Rękojmia za wady Produktów zostaje wyłączona.

2. Jeżeli produkty zostały dostarczone Zamawiającemu za pośrednictwem przewoźnika, a Zamawiający przy ich          odbiorze stwierdzi braki ilościowe lub uszkodzenia opakowań zbiorczych, Zamawiający jest zobowiązany                  zażądać od przewoźnika sprawdzenia liczby opakowań zbiorczych produktów oraz przez jego udziale sorządzić      protokół reklamacyjny wraz z dokumentacją zdjęciową uszkodzonych opakowań zbiorczych (paczek lub palet).        W przypadku braków ilościowych protokół musi wskazywać rozbieżności pomiędzy faktycznie dostarczonymi           produktami, a pozostałą dokumentacją, w tym listem przewozowym.

  3. Zamawiający zobowiązany jest również do zbadania ilości i jakości produktów znajdujących                                      się w opakowaniach zbiorczych. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad                                            jakościowych, Zamawiający zobowiązany jest do sporządzenia protokołu reklamacyjnego oraz zgłoszenia               zastrzeżeń MITFORM wraz z dokumentacją zdjęciową niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni         od dnia otrzymania produktów, pod rygorem uznania dostawy za kompletną i prawidłową.

4. Zgłoszenie ewentualnych wad produktów przez Zamawiającego, o których mowa powyżej następuje pocztą na        adres e-mail: dominik.cembrowicz@mitform.com.

5. MITFORM rozpatruje reklamacje Zamawiającego niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od          dnia ich zgłoszenia.

6. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia MITFORM produktów objętych reklamacją w celu dokonania          ich oględzin i rozpatrzenia reklamacji przez MITFORM w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania takiego          żądania od MITFORM.

7. W przypadku uznania przez MITFORM reklamacji Zamawiającego w postaci:
     a) braków ilościowych produktu – MITFORM jest zobowiązany, według własnego uznania, do uzupełnienia                   brakującej ilości produktów albo obniżenia ceny produktów przez wystawienie stosownej faktury VAT                         korygującej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji,
     b) w postaci wad jakościowych produktów – MITFORM jest zobowiązany, według własnego uznania,                             do dostarczenia nowych, niewadliwych produktów lub obniżenia ceny produktów przez wystawienie                         stosownej faktury VAT korygującej w terminie 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

§ 4 Oferta cenowa.

1. Strony zgodnie postanawiają, iż Zamawiający nabywa produkty od MITFORM po cenach                                          określonych w warunkach oferty cenowej przygotowanej przez MITFORM.

2. Ceny produktów podane przez MITFORM w polskich złotych (PLN) są kwotami BRUTTO i zawierają podatek          VAT, bez kosztów dostawy.

3. Ceny produktów podane przez MITFORM w walucie euro (EUR) i dolar (USD) są kwotami NETTO i nie                    zawierają podatku VAT ani kosztów dostawy.

4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 poniżej, termin płatności dla walut PLN i EUR wynosi 7 dni licząc od dniu          wysyłki produktów  przez MITFORM albo odbioru osobistego. W przypadku waluty USD płatność jest przed              wysyłka.

5. Zapłata ceny będzie dokonywana metodą określoną w warunkach oferty cenowej przygotowanej przez                    MITFORM, oraz wskazanej na fakturze VAT. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego              MITFORM.

6. Zamawiający upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy oraz akceptuje stosowanie        faktur elektronicznych, tj. przesyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej na            adres e-mail podany podczas rejestracji konta.

7. Brak sprzeciwu w terminie 14 dni co do przesłanej faktury korygującej na adres e-mail podany podczas                    rejestracji konta będzie uważany za jej akceptację.

§ 5 Odpowiedzialność.

1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności wobec drugiej Strony za szkody, kary bądź inne zobowiązania,            które mogą powstać jako bezpośredni skutek niemożności wykonania lub wykonania z opóźnieniem                          zobowiązań wynikających z umowy (zamówienia), jeśli zostało to spowodowane siłą wyższą. Dla celów OWU          siła wyższa oznacza wszelkie nagłe, nieprzewidywalne i zewnętrzne zdarzenia pozostające poza kontrolą                którejkolwiek ze Stron, w szczególności: katastrofy żywiołowe, takie jak powódź, susza, trzęsienie ziemi,                  huragan, stan wojenny, stan wyjątkowy, działania zbrojne, epidemie, akty terroru.

2. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru zakupionych produktów w umówionym terminie, MITFORM      może wyznaczyć  Zamawiającemu dodatkowy termin do ich odbioru, nie krótszy niż 7 dni. W przypadku                    bezskutecznego upływu dodatkowego terminu do odbioru, MITFORM jest uprawniona od  odstąpienia od                umowy (zamówienia). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (zamówienia) może zostać z złożone przez                MITFORM w terminie 90 dni, liczonych od dnia poinformowania Zamawiającego o gotowości produktów do              odbioru.

3. Odstąpienie od umowy (zamówienia), o którym mowa powyżej następuje przez złożenie we wskazanym                  terminie, na adres korespondencyjny lub mailowy Zamawiającego, oświadczenia woli MITFORM o odstąpieniu.        W takim przypadku umowa uważana będzie za niezawartą. Strony obowiązane są niezwłocznie zwrócić sobie          wszystko, co świadczyły na podstawie umowy z zastrzeżeniem poniższych postanowień.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, MITFORM będzie uprawniona do dochodzenia od Zamawiającego kary           umownej w wysokości równowartości 100% (sto procent) ceny produktów objętych danym zamówieniem.

5. MITFORM nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Zamawiającego w przypadku rozwiązania,                  wygaśnięcia lub zakończenia umowy (na jakiejkolwiek podstawie prawnej), jak również w przypadku opóźnienia     w realizacji zamówienia w stosunku do szacunkowego terminu, o którym mowa w § 2 pkt 5 powyżej, w tym               w szczególności z tytułu poniesionej szkody czy też utraconych korzyści.

6. W żadnym przypadku całkowita odpowiedzialność MITFORM ponoszona w związku z zawarciem umowy z              Zamawiającym nie może  przekroczyć równowartości zamówienia złożonego przez Zamawiającego, którego ta        odpowiedzialność dotyczy.

7. Zastrzeżenie powyższej kary umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez MITFORM odszkodowania          na zasadach ogólnych, w kwocie przewyższającej kwotę zastrzeżonej kary umownej.

§ 6 Uwagi dodatkowe

1. W przypadku produktów zawierających małe elementy, ze względu na ryzyko zadławienia, dzieci poniżej 7 roku       życia nie powinny z nich korzystać.

2. Niektóre produkty mogą mieć ostre krawędzie, dlatego dzieci poniżej 14 roku życia powinny                                      korzystać z produktów wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej, jeśli nie występuje dodatkowo                                 ryzyko zadławienia.

3. W przypadku zgłoszenia przez jakąkolwiek osobę trzecią bądź właściwy organ jakichkolwiek roszczeń w                  stosunku do MITFORM w związku ze sprzedażą produktów przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującymi      przepisami, w tym w szczególności z uwagi na brak odpowiednich instrukcji, znaków ostrzegawczych i/lub                zamieszczenia na produkcie jakichkolwiek informacji dodatkowych, które wymagane są w danym kraju,                    Zamawiający ponosić będzie wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu i zobowiązuje się zwolnić MITFORM z          odpowiedzialności za takie naruszenie, wstąpić do ewentualnych postępowań sądowych lub, jeśli takie                   wstąpienie nie będzie możliwe, zobowiązuje się pokryć wszelkie należności, do pokrycia których MITFORM             będzie zobowiązany, jak również zobowiązuje się pokryć w całości koszty obsługi prawnej oraz zastępstwa             procesowego.

4. Na prośbę Kupującego, MITFORM dostarczy do każdej partii produktów kartę charakterystyki.

5. MITFORM wskazuje, że niektóre odlewy są postarzane i przecierane maszynowo, dlatego mogą wystąpić                minimalne różnice przetarć i odcienia powłoki galwanicznej, pomiędzy kolejnymi partiami  produkcyjnymi i                nie jest to podstawa do reklamacji.

§ 7 Pozostałe postanowienia

1. W sprawach nieuregulowanych w OWU mają zastosowanie wyłącznie obowiązujące przepisy prawa polskiego,         w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją zamówienia rozwiązywane będą polubownie a w                przypadku nieosiągnięcia przez Strony porozumienia w terminie 30 dni od dnia jego zaistnienia rozstrzygane            będą wyłącznie przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę MITFORM.

3. OWU wchodzą w życie z dniem 19.04.2023 r. i mają zastosowanie do zamówień zawartych po tej dacie.

4. MITFORM zastrzega sobie prawo do zmiany OWU, co może czynić według własnego uznania w                              dowolnym czasie przez opublikowanie zmian OWU na stronie internetowej www.mitform.pl i                                      udostępnienie ich w swojej siedzibie.

***
Załącznik nr 1 – klauzula informacyjna RODO 

Scroll to Top